Podmínky vstupu Sasko

Podmínky vstupu Sasko

Stacionární hraniční kontroly prováděné Spolkovou policií na hranicích s Českou republikou nebudou prodlouženy a ruší se od 14. 4. 2021, 24:00 hod. K tomuto kroku mělo dojít již dávno! Předpisy upravující vstup na území a povinnou karanténu v Sasku a Bavorsku se nemění. Platí ustanovení spolkového nařízení o vstupu na území SRN ve spojení s ochrannými opatřeními v Sasku a v Bavorsku, která upravují registraci příjezdu a povinné testy, a také nařízení spolkových zemí Sasko a Bavorsko o karanténních opatřeních. Pro určité skupiny osob existují výjimky z povinné karantény (např. pro přeshraniční pracovníky). Informace k registraci příjezdu, povinným testům a povinné karanténě v Sasku a Bavorsku najdete na naší informační stránce. https://sachsen.dgb.de/-/WTk

Důležité informace pro zaměstnance z Česka pracující v Sasku. K 17.3.2021 dochází v Sasku ke změně výjimek z povinné karantény. Jejich výčet byl doplněn o nové výjimky! Dosud platné omezení na určitá odvětví se ruší. Rozhodující je, že dotyčný zaměstnanec vykonává činnost, která je naléhavě nutná a nezbytná pro zachování provozu podniku či zařízení. Podmínkou je denní testování, které musí nabídnout zaměstnavatel. Věnujte prosím pozornost všem podmínkám vstupu na území Německa! I v případě, že se na vás v Sasku vzahuje výjimka z povinné karantény, musíte vplnit elektronický příjezdový formulář a navíc potřebujete negativní test na přítomnost SARS-CoV-2 a potvrzení, resp. doklad o tom, že pro vás platí výjimka.

Odkaz na příjezdový formulář zde :

https://www.einreiseanmeldung.de/#/

Povinná 14denní karanténa se ani při vstupu z oblastí s výskytem mimořádně nakažlivých variant (mutací) viru nevztahuje na

 • osoby, které na území Svobodného státu Sasko vstupují pouze za účelem průjezdu (tranzitu).
 • osoby, které z pracovních důvodů přeshraničně přepravují osoby, zboží nebo produkty v rámci silniční, železniční, lodní nebo letecké dopravy, pokud pobývají na území Německa nebo pobývaly v některé z rizikových oblastí po dobu kratší než 72 hodin a za předpokladu dodržování přiměřených koncepcí ochranných a hygienických opatření;
 • zaměstnance zdravotnických zařízení a zařízení sociální péče za předpokladu denního testování;
 • zaměstnance v zemědělských podnicích v odvětví chovu hospodářských zvířat, pokud je přítomnost těchto zaměstnanců nezbytná pro zachování fungování těchto podniků, rovněž za předpokladu denního testování;
 • policisty vracející se z nasazení nebo z plnění obdobných povinností ze zahraničí;
 • zaměstnance, kteří vykonávají činnost naléhavě nutnou a nezbytnou pro zachování provozu podniku či zařízení. Podmínkou je denní testování, které musí nabídnout zaměstnavatel. Dodržování povinnosti absolvovat testy musí kontrolovat soukromí či veřejní zaměstnavatelé, kteří jsou zároveň povinni na požádání prokázat provedení povinných testů příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví. Výjimka z povinné karantény platí pro zaměstnance pouze tehdy, pokud mají potvrzení vystavené okresním úřadem nebo městským úřadem města s postavením okresu (kreisfreie Stadt), vedením školy, vedením předškolního zařízení pro děti nebo veřejným zaměstnavatelem o tom, že činnost vykonávaná konkrétním zaměstnancem je naléhavě nutná a nezbytná pro zachování provozu podniku či zařízení. Potvrzení je nutné mít u sebe při každém vstupu a na požádání ho předložit příslušnému orgánu územní samosprávy či subjektu pověřenému tímto orgánem nebo orgánu pověřenému prováděním policejní kontroly přeshraniční dopravy.
 • od 20.03.2021: žáky a studenty středních škol (z České republiky), kteří v Sasku navštěvují školu. Podmínkou je denní testování.

Dále platí několik výjimek z naléhavých humanitárních důvodů. Tyto důvody najdete na informační stránce dole.

 • příbuzní prvního stupně v případě úmrtí příbuzného
 • při narození dítěte
 •  dva příbuzní prvního nebo druhého stupně, pokud nejsou k dispozici žádné jiné osoby oprávněné vykonávat rodičovskou péči
 •  v případě potřeby nezbytné zdravotní péče
 • v individuálních případech osob z důvodu jejich přijetí z humanitárních důvodu v případě ohrožení jejich zdraví či života
 • návštěvy příbuzných prvního stupně, manželky či manžela nebo partnerky či partnera nežijící(ho) s navštěvující osobou ve společné domácnosti nebo z důvodu společného výkonu práva péče o nezletilé dítě nebo práva na styk s dítětem. Podmínkou je denní testování. Pozor: Na tyto osoby se aktuálně (ještě) nevztahuje výjimka ze zákazu vstupu na území podle spolkového nařízení o vstupu na území SRN. Věnujte prosím pozornost všem omezením vstupu na území Německa! Jakmile dojde ke změně, informujeme vás o tom.

!!!Tyto důvody musí být vhodným způsobem věrohodně prokázány.!!!

Další informace v češtině zde https://sachsen.dgb.de/-/WTk

Kompletní přehled najdete zde – https://www.coronavirus.sachsen.de/informationen-fuer-einreisende-nach-sachsen-7298.html

Je tento článek užitečný? Prosím hlasujte

Sdílet

Okomentovat