Podmínky pro vstup – Bavorsko

Podmínky pro vstup – Bavorsko

Stacionární hraniční kontroly prováděné Spolkovou policií na hranicích s Českou republikou nebudou prodlouženy a ruší se od 14. 4. 2021, 24:00 hod. K tomuto kroku mělo dojít již dávno! Předpisy upravující vstup na území a povinnou karanténu v Sasku a Bavorsku se nemění. Platí ustanovení spolkového nařízení o vstupu na území SRN ve spojení s ochrannými opatřeními v Sasku a v Bavorsku, která upravují registraci příjezdu a povinné testy, a také nařízení spolkových zemí Sasko a Bavorsko o karanténních opatřeních. Pro určité skupiny osob existují výjimky z povinné karantény (např. pro přeshraniční pracovníky). Informace k registraci příjezdu, povinným testům a povinné karanténě v Sasku a Bavorsku najdete na naší informační stránce. https://sachsen.dgb.de/-/WTk

!! 12. února 2021 Německo zařadilo Českou republiku na seznam zemí s výskytem mimořádně nakažlivých variant (mutací) viru. To znamená, že od neděle 14. února 2021, 00:00 hod. platí výrazně přísnější podmínky pro vstup na území i povinnou karanténu. Povinná karanténa se nevztahuje na kritické povolání, resp. kritické funkce (viz. seznam níže ) ale přesto pro tato povolání platí povinnost negativního testu !! Při příjezdu z oblastí s výskytem mimořádně nakažlivé varianty viru se musí elektronicky registrovat všechny osoby. Níže uvedené výjimky v tom případě totiž neplatí.Pro vstup z oblastí s výskytem mimořádně nakažlivé varianty viru neexistují žádné výjimky z povinnosti absolvovat test.

Pozor! S účinností od 8. 3. 2021 dochází ke změně povinné karantény při vstupu z oblastí/zemí s výskytem mimořádně nakažlivých variant (mutací) viru do BAVORSKA: Povinná karanténa se prodlužuje z dosavadních 10 na 14 dnů. Navíc již není možné zkrátit její délku nejdříve po 5 dnech prostřednictvím negativního testu na přítomnost SARS-CoV-2. Platí to pro ty osoby, které mají výjimku ze zákazu vstupu na území Německa (např. pokud mají v Německu bydliště), ale nemají výjimku z povinné karantény v Bavorsku. Na ty přeshraniční pracovníky, kteří mají výjimku a mohou vstoupit na území Německa, se povinná karanténa nevztahuje-

https://www.vbw-bayern.de/vbw/vbw-Fokusthemen/Fokus-Corona/Ausgangsbeschr%C3%A4nkungen-Reisen-Transport/Einreise-Quarantaneverordnung-%E2%80%93-EQV-vom-5.-November-2020.jsp

Odkaz na příjezdový formulář zde :  www.einreiseanmeldung.de

 Do některého z polí elektronického příjezdového formuláře napište, že se na vás vztahuje výjimka podle příslušného zemského nařízení dané spolkové země o karanténních opatřeních k ochraně před koronavirem; např. text „výjimka pro přeshraniční pracovníky“ – německy: „Ausnahme als Grenzgänger“.

  • osoby, které na území Svobodného státu Bavorskou vstupují pouze za účelem průjezdu (tranzitu) a území přímou cestou neprodleně opustí. Tyto osoby musí při vstupu na území předložit negativní test
  • osoby, které z pracovních důvodů přeshraničně přepravují osoby, zboží nebo produkty v rámci silniční, železniční, lodní nebo letecké dopravy. Tyto osoby musí při vstupu na území předložit negativní test
  • osoby, které v Německu pobývají po dobu kratší než 72 hodin nebo které pobývaly v některé z rizikových oblastí po dobu kratší než 72 hodin a jejichž činnost je naléhavě nutná a nezbytná pro zachování chodu zdravotnictví a sociální péče, jakož i péče o osoby závislé na pomoci jiných osob a o osoby se zdravotním postižením, přičemž tato skutečnost musí být potvrzena veřejným či soukromým zaměstnavatelem nebo zadavatelem zakázky
  • přeshraniční pracovníky, studenty nebo učně, jejichž bydliště se nachází v některé z rizikových oblastí a kteří na území Bavorska vstupují z nezbytně nutných důvodů za účelem výkonu povolání, studia nebo odborného vzdělávání a přípravy a pravidelně, alespoň jednou týdně, se vracejí do místa svého bydliště. Totéž platí pro stejný okruh osob, jež mají své bydliště na území Bavorska a z výše uvedených důvodů cestují do některé z rizikových oblastí. Nezbytná nutnost musí být potvrzena zaměstnavatelem, zadavatelem zakázky nebo vzdělávací institucí. Pozor: Výjimka pro přeshraniční pracovníky platí od 14. 2. 2021 pouze tehdy, pokud je jejich činnost naléhavě nutná a nezbytná pro zachování provozu podniku a pokud je tato skutečnost doložena potvrzením veřejného či soukromého zaměstnavatele nebo zadavatele zakázky; od 17. 2. 2021 jsou pracovníci vstupující na území povinni mít toto potvrzení zaměstnavatele či zadavatele u sebe při každém vstupu a na požádání ho předložit příslušnému okresnímu úřadu či subjektu pověřenému tímto úřadem nebo orgánu pověřenému policejní kontrolou přeshraniční dopravy.
  • osoby které na území vstupují z důvodu návštěvy příbuzných prvního nebo druhého stupně, manželky/manžela nebo družky/druha, s níž/nímž nežijí ve společné domácnosti, anebo z důvodu společného výkonu práva péče o nezletilé dítě nebo práva na styk s dítětem

Další informace naleznete v češtině zde – https://sachsen.dgb.de/themen_1/++co++38ecbd3c-f42d-11ea-96fe-001a4a16011a?fbclid=IwAR0uT40PykZ1s2t-4Zcdp-mbqyU-B6feP6RIow63TSltkqNaUSMwlSWb6eA

https://www.stmi.bayern.de/?fbclid=IwAR3lsA6pKu-Gayw9TTDgVcH4PJsC7iVaXwn1eWGRRlA6tCjEwrbK1Niluv4

Je tento článek užitečný? Prosím hlasujte

Sdílet

Okomentovat